Sandra Smets

Macbeth

Sleep no more. Macbeth does murder sleep. Geen mens die een moord op zijn geweten heeft, kan ooit nog de slaap vatten. Voor Macbeth is er, nadat hij de koning heeft gedood, geen weg meer terug. Deze woorden van Shakespeare zijn confronterend maar daarin kun je misschien ook een begin tot berusting of troost lezen. In elk geval geldt dat wanneer Van der Eerden deze woorden verwerkt in zijn tekeningenserie van Macbeth. Daarin verbeeldt hij deze zin als een wiegeliedje, golvend maar donker.

Nachtmerries zullen voor altijd de wakkere geest van Macbeth achtervolgen. Dit besef dat je voor altijd getekend bent, maakte dat Van der Eerden meerdere tekeningen maakte van deze cruciale woorden. Hij wiegt de zware woorden troostend, of hij gebruikt ze als onderschrift voor opbollende vormen in een stervorm. Dit is het soort beeld dat op je netvlies verschijnt als je gaat slapen, alleen valt Macbeth niet meer in slaap. De protagonisten in Shakespeares stuk zijn nog niet toe aan het besef dat het kwaad onomkeerbaar is. Maar in de serie van Van der Eerden is dat vanaf de eerste tekening - een asgrauw portret van Macbeth - een feit.

Bijna veertig jaar geleden begon Van der Eerden na te denken over Macbeth. Het staat te boek als Shakespeares meest klassieke tragedie. Tegelijk is het zijn stuk met de meest extreme boosaardigheid en noodlottigheid. Wat zegt dat over de mens, als boosaardigheid en traditie zo vervlochten zijn en nog altijd aanspreken? Van der Eerden reisde in de jaren zeventig naar Schotland, zag de Macbeth-filmversie van Roman Polanski, dook de Engelse literatuur in, las zijn Macbethpocket stuk. Hij memoreerde als puber al de meest meeslepende passages en kan die nog steeds met smaak voordragen. Maar om het te tekenen had hij tijd nodig. Voor hem werd Macbeth een betoog over hoe kwaad onlosmakelijk verbonden is met het menselijk bestaan. Daar moet je niet aan gaan staan als je twintig bent.

Drie jaar geleden begon Van der Eerden. Onder de noemer Good company was hij al de groten uit de kunstgeschiedenis gaan kopiëren, wat de drempel naar Shakespeare verlaagde. Zijn Macbeth werd een reeks van vierenvijftig tekeningen. Het zijn geen illustraties geworden. Zoals Doré nooit de bijbel echt illustreerde, en Redon dat niet deed bij Poe, heeft ook Van der Eerden liever een eigen versie van het verhaal geschreven. In zijn Macbeth laat hij zich niet leiden door de verhaallijn maar brengt hij de lotstragiek ervan in beeld. Verschillende scènes en subplots laat hij buiten beeld om andere juist te hergebruiken in meerdere tekeningen, met als kern het kwaad als condition humaine.

Dat kwaad heeft vaak geen tekst nodig. De drie heksen die het stuk inluiden, worden bij Van der Eerden drie dreigende kolommen. Ze doemen grijs op uit de nacht zoals nachtmerries later op het netvlies van de slapeloze Macbeth. Zoals een kwade gedachte sluimeren ze, niet vast omlijnd, wel drukkend aanwezig. Met  het drietal doemt een noodlottige toekomst op. De heksen voorspellen Macbeth dat hij koning kan worden. Nadat hij de koning doodt, moet hij blijven moorden om de ware toedracht van zijn koningschap te verhullen. De grijze arcering in deze tekening, het schaduwgebied, komt keer op keer terug in de reeks, op momenten dat het kwaad steeds meer gestalte krijgt.

In de optiek van Van der Eerden is Macbeth exemplarisch voor hoe de geschiedenis altijd mensen slecht heeft gemaakt. Dit perpetuum mobile portretteert hij als een onomkeerbaarheid. They say blood will have blood zei Macbeth en Van der Eerden tekende bloedlichaampjes in een microscopische zee van bloed, eindeloos en uitzichtloos. Zit het in ons allemaal, zijn wij allemaal tot hetzelfde in staat als Macbeth? In deze tekeningenserie ontkomt niemand aan het beeld van de menselijke keerzijde. Van der Eerden laat vormen opdoemen uit het donker: we weten niet precies wat het is, hij ook niet, de protagonisten in Macbeth al evenmin. The raven himself is hoarse that croaks the fatal entrance of Duncan staat in kleine lettertjes te lezen onder een grote en logge abstractie. Het gekras van de raaf die de dood van Duncan voorspelt is kleiner dan het beeld, dat alle lucht en ruimte metaforisch wegdrukt.

Soms staan de vormen er groot en zwaar bij als een voldongen feit. Dan weer zijn ze iel en geniepig, wanneer snode plannen gesmeed worden. Verschillende krachten zijn aan het werk. Ook de letters zijn voorzichtig neergezet of juist in harde lijnen, als de krijtcontouren rond een lichaam bij een misdrijf. Zoals een palet aan emoties langskomt, is dat ook het geval met het kleurenscala. Bloedrood, diepzwart, en verschillende tinten grijs en bruin die horen bij donkere vermoedens. Alle kleuren komen voor, maar altijd met iets van somberheid. Het lichte groen wanneer Duncan de frisse lucht opsnuift - fijntjes getekend met zachte wolkjes - is het groen van purschuim en ziekenhuiskleding.

De kadans in de serie bestaat uit actie en berusting. Geen twee tekeningen lijken op elkaar. Verschillende formaten, verschillende papiersoorten. Making the Green One Red is een papier met reliëf erin, waarop de groene oceaan bloedrood wordt, een van de ogenschijnlijk abstracte werken in de serie. Bij de heksen laat Van der Eerden de echte bewegingen buiten beeld. Je ziet hun voorspellingen opborrelen als uit een heksensoep. Magische ingrediënten worden in spiralende bewegingen omgeroerd. De heksen krullen zich op in hun snode plannen en Lady Macbeth raakt in vervoering als ze beseft dat haar man misschien koning wordt. In Come to my woman's breasts and take my milk for gall danst ze een wellustige dodendans, gezichtsloos in zichzelf gekeerd.

Maar wanneer het stuk vordert, groeit het noodlot. Personages worden naakte ledepoppen, onmachtig nadat ze zich hebben uitgeleverd aan hun zwaktes. Macbeth is niet eens zo'n boeman, hij wordt tot zijn daden aangezet door zijn ambities en door zijn vrouw die de gevolgen evenmin kan overzien. Na de eerste moord belanden beiden in een neerwaartse spiraal die niet meer te stoppen is. Wil je zuiver zijn dan moet je de onzuiverheid vernietigen, en de onzuiveren, waardoor je steeds meer bloed aan je handen krijgt. Terwijl haar man niet meer kan en durft te slapen, vlucht Lady Macbeth in dromen. Het is vergeefs: slaapwandelend wast ze haar handen, die Van der Eerden bloedrood laat opdoemen in een kader dat haar blikveld lijkt te zijn. Als ze later in het diepst van haar ziel kijkt, glanst het kwaad haar gifzwart tegemoet. En wanneer Macbeth dan eindelijk een kroon op zijn hoofd heeft, is zijn blik leeg - is dit alles? 

Slaap en nachtmerries drijven de echtelieden uit elkaar. Terwijl een vereenzaamde Lady Macbeth slaapwandelend rondspookt, volgt haar man steeds meer zijn eigen bloedpad. Tijdens hun slaap of waak blijft de gruwelijke waarheid voelbaar, zelfs wanneer ze zo onzichtbaar is als in de meest abstracte tekeningen van Van der Eerden. In één tekstwerk plukt hij de woorden uit hun context en hergroepeert ze, in navolging van Georges Perec. Het geraaskal dat zo ontstaat is een voorbode van hoe de wanhoop in krankzinnigheid omslaat, en Lady Macbeth zelf ook voor de dood kiest.

Haar zelfmoord vormt een zwarte vlek. Het afgehouwen hoofd van haar man kort daarop verwijst naar Cranachs Johannes de Doper en vele eeuwen bijbelse en historische wreedheden. Daarna eindigt de serie met de woorden: The time is free. Daarmee zegt de rechtschapen Macduff dat de tijdslijn en de toekomst gecorrumpeerd zijn. Voor deze slotzin laat Van der Eerden het laatste tekenvel vanuit een rode hoek weer oceaangroen worden. Het bloed wordt weggewassen, maar met het besmette verleden is ook de toekomst als door een erfzonde zijn onschuld kwijt.


Macbeth

Sleep no more. Macbeth does murder sleep. Tout individu ayant un meurtre sur la conscience ne pourra plus jamais trouver le sommeil. Pour Macbeth, après qu'il a tué le roi, il est impossible de revenir en arrière. Certes, ces mots de Shakespeare interpellent, mais on pourrait peut-être y lire aussi un début de résignation ou de réconfort. Quoi qu'il en soit, c'est le cas lorsque Van der Eerden intègre ces mots dans sa série de dessins de Macbeth. Il y représente cette phrase comme une berceuse, ondoyante mais sombre.

L'esprit en éveil de Macbeth sera pour toujours hanté par des cauchemars. C'est cette conscience de ce qu'on est marqué à tout jamais qui a poussé Van der Eerden à effectuer plusieurs dessins de ces mots fondamentaux. Il berce ces mots lourds de sens pour apporter une consolation, ou il les emploie comme légende pour des formes bouillonnantes dans une forme stellaire. C'est le genre d'images qui apparaissent sur la rétine au moment de s'endormir, sauf que Macbeth ne s'endort plus. Dans la tragédie de Shakespeare, les protagonistes ne sont pas encore prêts à prendre conscience que le Mal est irréversible. Mais dans la série de Van der Eerden, c'est un fait dès le premier dessin - un portrait cendreux de Macbeth.

Voilà près de quarante ans que Van der Eerden a commencé à réfléchir à Macbeth, la pièce de Shakespeare considérée comme sa tragédie la plus classique. En même temps, c'est l'œuvre où la venimosité et la fatalité sont les plus extrêmes. Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'homme, que la venimosité et la tradition soient aussi entremêlées et plaisent toujours autant ? Dans les années soixante-dix, Van der Eerden s'est rendu en Écosse, il a vu la version filmée de Macbeth réalisée par Roman Polanski, il s'est plongé dans la littérature anglaise, il a écorné son Macbeth en livre de poche à force de le lire et relire. Dès son adolescence, il a appris par coeur les passages les plus prenants, qu'il prend d'ailleurs toujours plaisir à déclamer. Mais pour les dessiner, il avait besoin de plus de temps. Macbeth est devenu pour lui une démonstration des liens indissolubles du Mal avec la condition humaine. Il ne faut pas s'y attaquer quand on a vingt ans.

Van der Eerden a commencé il y a trois ans. Dans la catégorie Good Company, il avait déjà entrepris de copier les grands maîtres de l'histoire de l'art, ce qui lui a rendu Shakespeare plus accessible. Son Macbeth a abouti à une série de cinquante-quatre dessins, qui ne sont pas des illustrations. Tout comme Doré n'a jamais véritablement illustré la bible, ni Redon les nouvelles de Poe, Van der Eerden a lui aussi préféré écrire sa propre version de l'histoire. Dans son Macbeth, il ne se laisse pas guider par l´intrigue, mais il met en images le tragique du destin. Il omet de représenter diverses scènes et intrigues secondaires, justement pour en réemployer d'autres dans plusieurs dessins où le Mal en tant que condition humaine est la quintessence.

Ce Mal se passe souvent de texte. Les trois sorcières qui ouvrent la pièce deviennent chez Van der Eerden trois colonnes menaçantes. Elles surgissent de la nuit, grises, comme le feront plus tard les cauchemars sur la rétine de l'insomniaque Macbeth. Comme une mauvaise pensée, elles sont latentes, indéterminées, mais oppressantes. Avec ces trois sorcières, c'est un avenir funeste qui se profile à l'horizon. Les sorcières prédisent à Macbeth qu'il peut devenir roi. Après qu'il a assassiné le roi, il doit continuer à tuer pour dissimuler la vérité sur son accès à la royauté. Les hachures grises de ce dessin, la partie ombrée, reviennent chaque fois dans cette série aux moments où le Mal se dessine plus nettement.

Dans l'optique de Van der Eerden, Macbeth exemplifie comment l'histoire a toujours perverti les hommes. Il représente ce mouvement perpétuel comme une irréversibilité. They say blood will have blood, dit Macbeth, et Van der Eerden a dessiné des globules dans une mer de sang, infinie et sans perspective. Est-ce en chacun de nous, sommes-nous tous capables d'agir comme Macbeth ? Dans cette série de dessins, personne n'échappe à l'image du mauvais côté de l'humanité. Van der Eerden fait surgir des formes de l'obscurité : nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit, lui non plus, et les protagonistes de Macbeth pas davantage. The raven himself is hoarse that croaks the fatal entrance of Duncan peut-on lire en petits caractères sous une grande abstraction massive. Le croassement du corbeau qui prédit la mort de Duncan est plus petit que l'image qui refoule métaphoriquement tout l'air et tout l'espace.

Parfois, les formes sont grandes et lourdes, comme un fait accompli. Puis elles sont ténues et sournoises, lorsqu'on fomente de noirs desseins. Différentes forces sont à l'œuvre. Les lettres elles aussi sont tracées délicatement ou justement avec des lignes dures, comme les silhouettes dessinées à la craie autour d'un corps sur le lieu d'un crime. Tout comme défile une palette d'émotions, il en est de même pour la gamme chromatique. Rouge sang, noir intense et divers tons de gris et de brun qui correspondent à de sombres soupçons. Toutes les couleurs s'y trouvent, mais toujours avec quelque chose de sombre. Quand Duncan hume l'air frais, le vert clair - finement dessiné avec de doux nuages - est du vert de la mousse expansive et des vêtements d'hôpital.

Dans la série, la cadence se compose d'action et de résignation. Il n'y a pas deux dessins qui se ressemblent. Différents formats, différentes sortes de papier. Making the Green One Red est dessiné sur du papier à gros grain sur lequel l'océan vert devient rouge sang, une des œuvres en apparence abstraite de la série. Dans le dessin des sorcières, Van der Eerden laisse le véritable mouvement en dehors de l'image. On voit leurs prophéties bouillonner comme si elles remontaient d'une soupe de sorcière. Les ingrédients magiques sont brassés par des mouvements spiraloïdes. Les sorcières s'enroulent dans leurs noirs desseins et Lady Macbeth est transportée quand elle se rend compte que son mari deviendra peut-être roi. Dans Come to my woman's breast and take my milk for gall, elle exécute une danse macabre lascive, le visage détourné, introvertie.

Mais la fatalité s'accroît au fur et à mesure que la pièce progresse. Les personnages se transforment en pantins nus, impuissants après qu'ils se sont livrés à leurs faiblesses. Macbeth n'est même pas un vrai monstre, ce sont ses ambitions qui le poussent à commettre ses actes, et aussi sa femme qui est tout autant que lui incapable d'en évaluer les conséquences. Après le premier meurtre, ils sont tous deux happés dans une spirale descendante impossible à enrayer. Si l'on veut être pur, il faut détruire les impuretés, et les impurs, de sorte qu'on a de plus en plus de sang sur les mains. Alors que son mari n'arrive plus à dormir, Lady Macbeth se réfugie dans ses rêves. En vain : somnambulant, elle se lave les mains, que Van der Eerden fait surgir, rouge sang, dans un cadre qui semble former son champ de vision. Lorsque, plus tard, elle regarde au plus profond de son âme, le Mal luit jusqu'à elle, noir poison. Et lorsque Macbeth a enfin une couronne sur la tête, son regard est vide - est-ce là tout ?

Le sommeil et les cauchemars éloignent les époux l'un de l'autre. Tandis que Lady Macbeth, toujours plus seule, rôde en somnambulant, son mari suit de plus en plus son propre chemin de sang. Pendant leur sommeil ou leur veille, l'horrible vérité reste perceptible, même lorsqu'elle est aussi invisible que dans les dessins les plus abstraits de Van der Eerden. Dans un dessin constitué de texte, il ôte les mots de leur contexte et les regroupe, à l'exemple de Georges Perec. Le galimatias qui en résulte présage comment le désespoir tourne à la folie, et le choix de la mort de Lady Macbeth.

Le suicide de Lady Macbeth forme une tache noire. La tête tranchée de son mari décapité, peu après, renvoie au tableau de Cranach représentant Saint Jean-Baptiste et à de nombreux siècles d'atrocités bibliques et historiques. Ensuite, la série se termine par les mots : The time is free. L'intègre Macduff dit par là que la chaîne du temps et l'avenir sont corrompus. Pour cette dernière phrase, Van der Eerden colorie de nouveau une feuille de papier à dessin en vert océan à partir d'une latérale rouge. Le sang est lavé, mais, avec le passé souillé, l'avenir a aussi perdu son innocence, comme sous l'empreinte du péché originel.


© Translation Annette Eskénazi 2012

Macbeth

Sleep no more. Macbeth does murder sleep.
Kein Mensch, der einen Mord auf dem Gewissen hat, kann jemals wieder ruhig schlafen.
Für Macbeth gibt es, nachdem er den König getötet hat, keinen Weg zurück.
Sind die Worte von Shakespeare auch konfrontierend,  zugleich lässt sich der Keim eines sich Ergeben in ihnen lesen.
Van der Eerden hat diese Worte in seine Serie von Zeichnungen zu Macbeth einfließen lassen. Er lässt sie erscheinen wie ein Schlaflied, das uns ins Dunkel wiegt.

Für alle Zeit werden Alpträume den wachenden Geist von Macbeth verfolgen. Die Einsicht, dass man durch ein Ereignis oder eine Tat für immer gezeichnet sein kann,
brachte Van der Eerden zu mehreren Zeichnungen mit diesen schicksalhaften Worten.
Er wägt die schweren Worte entweder tröstend oder gebraucht sie als Untertitelung für in sich aufblasende Formen, die sich zu einem Stern zusammensetzten. Es ist die Art der Bilder, wie sie vor dem Einschlafen auf der Netzhaut erscheinen - nur schläft Macbeth nicht mehr ein.
Die Protagonisten in Shakespeares Stück erfassen noch nicht, dass das Böse unumkehrbar in ihre Mitte getreten ist. Von der ersten Zeichnung Van der Eerdens an, ist es jedoch eine Tatsache: das aschgraue Porträt van Macbeth.

Seit nahezu vierzig Jahren denkt van der Eerden über die Figur des Macbeth nach.
Es gilt als Shakespeares klassischste Tragödie. Bemerkenswert ist, dass keines seiner Schauspiele extremer hinsichtlich Bösartigkeit und Schicksalhaftigkeit ausfällt.
Was sagt das über den Menschen, wenn das Böse und die Tradition uns auf diese Weise miteinander verflochten noch immer treffen?
In den siebziger Jahren reiste van der Eerden nach Schotland. Er sah dort die Filmversion des Macbeth von Roman Polanski, tauchte in die englische Literatur ein:
seine Taschenbuchausgabe von Macbeth ist völlig zerlesen. Schon als Jugendlicher kannte er die besonders mitreißenden Passagen auswendig und kann diese auch jetzt noch ebenso mitreißend vortragen. Zum Zeichnen jedoch, brauchte er noch Zeit. Macbeth wurde für Van der Eerden zum Schulvorbild, wie sehr das Böse unauflösbar mit der menschlichen Existenz verbunden ist. Mit so einem Thema muss man sich nicht unbedingt auseinandersetzten, wenn man 20 ist.

Vor drei Jahren machte van der Eerden einen Anfang. Unter dem Nenner „Good Company" hatte er schon eher die Größen der Kunstgeschichte kopiert, was die Schwelle zu Shakespeare verkleinerte. Schließlich wurde sein Macbeth zu einer Reihe von 24 Zeichnungen. Es sind keine Illustrationen im eigentlichen Sinne geworden. Ebenso wenig wie Doré die Bibel nur illustrierte, oder Redon das mit Edgar Allen Poe tat, hat auch van der Eerden vielmehr eine eigene Version der Geschichte entstehen lassen. In seinem Macbeth folgt er nicht dem Ablauf der Handlung sondern  bringt die schicksalhafte Tragik ins Bild. Manche Szenen und Nebenhandlungen lässt er außer Acht um andere Aspekte wiederholt ins Bild zu bringen. Der Nachdruck liegt beim Bösen als der Condition Humaine.

Das Böse braucht keinen Text. Die drei Hexen, die das Stück einläuten, werden bei Van der Eerden  drei drohende Säulen. Grau tauchen sie auf aus der Nacht, so wie die Alpträume, die später auf der Netzhaut des schlaflosen Macbeth auftauchen sollen.
Wie ein schlechter Gedanke schlummern sie, kaum fest umrissen, jedoch erdrückend anwesend. Mit der Dreiergruppe taucht eine schicksalsträchtige Zukunft auf. Die Hexen sagen Macbeth vorher, dass er König werden kann. Nachdem er den König einmal ermordet hat, muss er weiter morden um den wahren Hergang seines Königtums zu verhüllen. Die graue Schraffierung in dieser Zeichnung, ein Bild der Düsternis, kommt wieder und wieder vor in der Reihe - immer, wenn das Böse mehr  Gestalt bekommt.

In Van der Eerdens Sichtweise ist Macbeth beispielhaft dafür, wie die Geschichte die Menschen schlecht gemacht hat. Dieses Perpetuum Mobile porträtiert er in seiner Unumkehrbarkeit. They say blood will have blood sagt Macbeth - und Van der Eerden zeichnet Blutkörperchen in einem Meer von Blutkörperchen - endlos und aussichtslos. Ist es in jedem von uns enthalten und sind wir darum alle zu dem imstande was Macbeth tat? In dieser Serie von Zeichnungen entkommt niemand dem Bild der menschlichen Kehrseite. Van der Eerden lässt Formen aus dem Dunkel auftauchen. Wie auch der Zeichner selbst wissen wir nicht was sie darstellen - genauso wenig wie die Protagonisten im Macbeth.
The raven himself is hoarse that croaks the fatal entrance of Duncan -
So steht es in kleinen Buchstaben unter einer großen und klotzigen Abstraktion.
Das Gekrächze des Raben, der den Tod des Duncan ankündigt, ist kleiner als das Bildelement, das alle Luft und allen Raum wegzudrücken scheint.

Bei manchen Zeichnungen stehen die Formen groß und schwer im Format, wie vollendete Tatsachen. Dann wiederum sind sie schmächtig und versteckt, wenn schnöde Pläne geschmiedet werden. Verschiedene Kräfte sind am Werk.
Auch die Buchstaben sind entweder vorsichtig aufgestellt oder in harten Linien hingepflanzt, wie die Umrisse in Kreide um den Körper der Opfer von Verbrechen. Auch in den Farbtönen wird eine Palette von Emotionen widergespiegelt.
Blutrot, Tiefschwarz und Schattierungen von Grau und Braun, wie man sie dunklen Vermutungen zuzuordnen geneigt ist. Alle Farben kommen vor, jedoch immer in einer düsteren Tönung. Sogar das helle Grün, das in feingezeichneten Wölkchen erscheint, wenn Duncan die frische Luft einsaugt, ist das Grün von Montageschaum oder Krankenhauskleidung.

Die Kadenz der Serie besteht aus Aktion und Innehalten. Nicht eine Zeichnung gleicht der anderen: unterschiedliche Formate, unterschiedliche Papiersorten.
Making the green one red ist ein Papier mit Relief, auf dem der blutrote Ozean grün wird - eine der, auf den ersten Blick, abstrakten Arbeiten der Serie.
Bei den Hexen lässt Van der Eerden die tatsächliche Bewegung weg. Ihre Prophezeiungen blubbern hervor wie aus einer Hexensuppe. Magische Zutaten werden in einer spiralförmigen Bewegung umgerührt. Die Hexen verdrehen sich in ihren unguten Plänen, während Lady Macbeth von der Voraussicht, dass ihr Mann König wird, in Verzückung gerät. In Come to my woman's breasts and take my milk for gall tanzt sie einen wollüstigen Totentanz, gesichtslos und in sich gekehrt.

Doch das Stück schreitet fort und das drohende Schicksal zieht sich immer mehr zusammen.
Die Figuren werden zu entblößten Marionetten, die machtlos sind, nachdem sie sich ihren eigenen Schwächen ausgeliefert haben. Vielleicht ist Macbeth gar nicht ausschließlich das Schreckgespenst, denn er wird durch seinen Ehrgeiz und durch seine Frau zu seinen Taten ermutigt. Gleichwenig können beide die Folgen ihres Handelns einschätzen. Nach dem ersten Mord landen sie in einem Teufelskreis, dem sie nicht mehr entkommen können. Wer unverdächtig sein will, muss sich dem Verdacht und den Verdenkenden entledigen, wodurch die Hände immer tiefer in Blut getaucht werden. Während ihr Mann nicht mehr zu schlafen wagt, flüchtet Lady Macbeth in Träume.
Doch vergeblich! Schlafwandlerisch wäscht sie ihre Hände, die Van der Eerden blutrot in einem Kader auftauchen lässt, das ihr eigenes Blickfeld zu sein scheint. Wenn sie eben später in die Tiefen ihrer Seele blickt, glänzt ihr das Böse pechschwarz entgegen. Und als Macbeth dann endlich die Krone auf seinem Kopf trägt, ist sein Blick leer: Ist das alles?

Schlaf und Alptraum treiben die Eheleute auseinander. Während die vereinsamte Lady Macbeth schlafwandelnd herumgeistert, schreitet ihr Mann in seiner eigenen blutigen Spur fort. Ob schlafend oder wachend, die grauenhafte Wahrheit bleibt fühlbar, sei sie noch so unsichtbar, wie in den abstrakteren Zeichnungen Van der Eerdens. In einer der Arbeiten mit Text holt er die Worte aus ihrem Zusammenhang und gruppiert sie nach dem Beispiel von Georges Perec neu.
Das Kauderwelsch, das so entsteht ist der Vorbote für den Augenblick, in dem die Verzweiflung in Wahnsinn umschlägt und auch Lady Macbeth den Tod wählt.
Ihr Selbstmord verursacht einen schwarzen Fleck. Der kurz darauf abgeschlagene Kopf ihres Mannes verweist auf Cranachs Johannes der Täufer und zugleich auf viele Jahrhunderte historischer und im Namen der Bibel begangener Grausamkeiten.

Am Ende schließt die Serie mit den Worten: the time is free
Das sagt der rechtschaffene Macduff, der damit zum Ausdruck bringt, dass der Lauf der Zeit und die Zukunft verderbt sind. Mit diesem Schlusssatz lässt Van der Erden das letzte Blatt von einer roten Ecke aus ozeangrün werden. Das Blut wird weggewaschen, doch mit der verseuchten Vergangenheit hat auch die Zukunft, wie durch eine Erbsünde, ihre Unschuld verloren.

© Translation Dagmar Baumann 2012

Macbeth

Sleep no more. Macbeth does murder sleep. Whoever has a murder on their conscience will never again be able to sleep. After Macbeth has killed the king, there is no going back. Shakespeare's words are obviously gripping, but one can also detect a hint of comfort or resignation. This becomes visible when Van der Eerden integrates the words into his Macbeth drawing series. He portrays the phrase like a lilting somber lullaby. 

Macbeth's wakeful mind will forever be haunted by nightmares. The awareness of irrevocable change prompted Van der Eerden to depict these fundamental words. He cradles the fraught words in order to console, or he uses them as a caption for shapes that boil and bubble. They are the kind of images that appear on the retina just before sleep, except that Macbeth will sleep no more. In Shakespeare's tragedy, the protagonists are slow to realize that Evil is irreversible. However, this comes across in the very first drawing of Van der Eerden's series - an ashen portrait of Macbeth.

It has been almost forty years since Van der Eerden started thinking about Macbeth. While regarded as Shakespeare's most classical tragedy, it is also the most venomous and fatalistic of all his plays. What does it say about humanity that venomousness has such a long tradition and continues to be so appealing? During the seventies, Van der Eerden traveled Scotland, saw Roman Polanski's version of Macbeth, delved into English literature, and wore out his paperback copy of Macbeth from so much reading and rereading. As a teenager, he learned by heart the most thrilling passages, which he still delights in declaiming. But a lot more time was needed before he was ready to draw them. Macbeth has become, for him, a demonstration of Evil's indissoluble links with the human condition. This is not something one tackles at the age of twenty.  

Van der Eerden began three years ago. In his show Good Company, he set out to copy the great masters of art history, and this rendered Shakespeare more accessible. His Macbeth series comprises fifty-four drawings, which are not merely illustrations. Like Doré with the bible and Redon with Poe's short stories, Van der Eerden does not illustrate, but creates his own version. He is not just guided by the plot, but sets the destiny's tragedy to images. He deliberately omits various scenes and intrigues, in order to flesh out scenes where Evil encapsulates the human condition. 

This view of Evil often does away with text. The three witches at the start of the play become three ominous pillars. They loom out of the night in all their grayness, like Macbeth's nightmares on his insomniac retina. They are latent, indeterminate and oppressive, like a nasty thought. The three witches foresee a bleak future on the horizon. They prophesy to Macbeth that he can be king. Once he kills the king, he must continue killing in order to conceal the truth about his ascent to royalty. The drawing's gray speckles, the shaded part, recur in the series whenever Evil arises.

From Van der Eerden's viewpoint, Macbeth exemplifies how history always distorts people. He represents this perpetual motion as an irreversibility. They say blood will have blood, says Macbeth, and Van der Eerden draws globules in an endless perspectiveless sea of blood. Do we all harbor a potential for behaving like Macbeth? In this series, no one is exempt from the foul side of humanity. Van der Eerden elicits shapes out of darkness: we do not quite grasp what is going on, neither does he, and the protagonists in Macbeth are just as clueless. The raven himself is hoarse that croaks the fatal entrance of Duncan we read in tiny letters below a massive abstraction. The raven's croaking, which predicts Duncan's death, is smaller than the image that metaphorically stifles all of the air and space.

Sometimes the shapes are large and heavy, like a fait accompli. Sometimes they are thin and shifty, when dark plans are being hatched. Different forces are at work. The letters too can be delicate strokes or else hard lines, like a chalk silhouette around a body at the crime scene. The unfolding palette of emotions is echoed by the chromatic spectrum. Red blood, intense black and various shades of gray and brown that correspond to ominous suspicions. All colors appear, yet there is always something gloomy about them. When Duncan breathes in the fresh air, the soft green - finely drawn with gentle clouds - is the green of sprawling foam and hospital gowns.

The series is paced with action and resignation. No two drawings look alike. Different sizes, different types of paper. Making the Green One Red is drawn on coarse-grained paper upon which the green ocean turns blood-red; it is one of the most outwardly abstract drawings of the series. In the drawing of the witches, Van der Eerden leaves the real motion outside of the image. We see their prophecies bubbling like froth from a witches' broth. The magic ingredients brew in an upward spiral. The witches twist in their dark designs, whereas Lady Macbeth is entranced when she realizes her husband might become king. In Come to my woman's breast and take my milk for gall, she performs a lascivious Danse Macabre, her face warped and introverted.  

However, fate tightens its grip as the play progresses. The characters transform into naked puppets, becoming impotent after they succumb to their weaknesses. Macbeth is not even a true monster, but commits his actions fueled by ambition and by his wife, who is as incapable as he of assessing the outcome. After the first murder, they are both sucked into a descending spiral that cannot be stopped. Purity is only attainable by destroying impurity and the impure, until hands are steeped in blood. Whereas her husband can no longer find sleep, Lady Macbeth takes refuge in her dreams. In vain: sleepwalking, she rubs her blood-red hands, which erupt in a frame that seems to form her field of vision. When later on she probes the depths of her soul, she sees Evil gleaming there, poison black. And when Macbeth at last is crowned, his gaze is empty - is that all?

Sleep and nightmares distance the couple. While Lady Macbeth, ever more alone, wanders in her sleep, her husband grimly pursues his bloody path. Whether sleeping or sleepless, the horrible truth is perceptible, even when as invisible as in Van der Eerden's most abstract drawings. In a drawing that is composed of text, he pulls words out of their context and rearranges them, in the vein of Georges Perec. The resulting gibberish foreshadows how despair turns into madness, and Lady Macbeth's death wish. 

Lady Macbeth's suicide is a black stain. The ensuing image of her husband's severed head brings to mind Cranach's painting The Beheading of St. John the Baptist as well as centuries of biblical and historical atrocities. The series then concludes with the words: The time is free. The honest Macduff means by this that the chain of time has been tainted. For this last phrase, Van der Eerden again colors a sheet of drawing paper in sea-green that unfurls from a red edge. The blood has been washed away, but with the soiling of the past, the future has also lost its innocence, as if bearing the imprint of original sin.

© Translation Natalie Lithwick 2012

Sandra Smets in:

DOSSIER: Paul van der Eerden
A.VE.NU.DE.JET.TE: Institut de Carton, Brussels 2011

Macbeth
Ed. Galerie Bernard Jordan Paris-Zürich-Berlin 2012

© Sandra Smets Rotterdam2010 MACBETH 15
pencil, coloured pencil, 21x14.7 cm